กลุ่มบริษัทพรประเสริฐ
42/2 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-615-116 สมัครงานออนไลน์
www.pornprasert.co.th


 

สมัครตำแหน่ง

*

ภาพผู้สมัคร

เลือกบริษัท

   

ชื่อ-สกุล

* *

วัน/เดือน/ปี/เกิด

*

ชื่อเล่น

ชาย

หญิง

สถานภาพสมรส

อายุ

ปี

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

จำนวนพี่น้อง

คน

เป็นคนที่

ส่วนสูง

ซม.

น้ำหนัก

กก.

ที่อยู่ปัจจุบัน

*

บัตรประชาชน

*

ภาพ ปปช.

*

E-mail:

มือถือ

*

Facebook:

Line id:1.

ถึง

2.

ถึง

3.

ถึง

4.

ถึง